Факультет гидромелиорации, экологии и землеустройства

Кафедра истории и философии

История кафедры

Кафедра истории и философии была основана в 1933 году. За период истории деятельности кафедры название кафедры изменялось. С 1933 года кафедра называлась кафедрой «Марксизма-ленинизма». У истоков кафедры стояли такие руководители как доценты И.П. Мужиков, Б.С. Васильев, А.И. Исаев и другие.

В 1961 году на базе кафедры Марксизма-ленинизма были созданы кафедры истории КПСС, марксистко-ленинской философии и политической экономии. Кафедрой истории КПСС с 1961  по 1988 гг.  заведовал д.и.н. профессор К.С. Сулейманов, с 1968-по 1984гг. кафедрой философией заведовал д.филос.н., академик А.Ч. Какеев.

В 1988 г. вышеназванные  кафедры снова были объединены под названием  кафедра «Марксизма-ленинизма» и был назначен заведующим кафедрой профессор Н.П. Борзых.

В 1990 г. в связи с коренными изменениями в   социально-политической, экономической жизни страны были разделены на кафедры философии, истории и политологии, экономической теории.

Кафедрой философией за период с 1993-1998гг. руководили д. филос.н., профессоры Р.А. Ачылова, М.М. Эдилова.

Кафедрой истории и политологии с 1990 заведовал профессор              О.Дж. Осмонов.

В 1998г. кафедры философии, истории и политологии были объединены, и была создана кафедра истории и философии, заведующим был избран член кор. НАН КР, профессор О.Дж. Осмонов.

В 2011-2012 г. к данной кафедре были соединены кафедры культурологии (заведовала кафедрой к.филос.н,доц. Ботоканова Г.Т. с 2004г.), экологического права (заведовал кафедрой с 1996г. к.ю.н. доцент Люкеев Э.О.)  

В настоящие время на кафедре преподаются следующие дисциплины история Кыргызстана, философия, манасоведение, социология, культурология, правоведение, политология и другие.  Заведующим является был член кор. НАН КР, профессор О.Дж. Осмонов.  

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ

Студенттерге Кыргызстандын тарыхы, философия, манастаануу, маданияттаануу, социология, саясаттаануу, укуктаануу дисциплиналары боюнча билим берилет. Келечекте ар тараптан өнүккөн, гармониялуу агрардык багыттагы заманбап адистерди даярдоодо, кафедранын профессор-окутуучулар жамааты көп эмгек жумшап келишет.

       Болон процессине өткөнгө  байланыштуу, эки баскычтуу билим берүүнү калыптандыруу максатында жана дистанттык билим берүү системасына карата окуу-методикалык комплекстерди, силлабустарды иштелип чыгып, окуу процеессине киргизилди.  Эң негизгиси, студенттерди билимге, билгичтикке жана көндүмгө калыптандырууда инновациялык технологиялар колдонулат.  Мисалы, аталган предметтерди окутууда интерактивдүү метод, мультимедиялык ыкмалар   колдонулат. Ошондой эле,  инновациялык  технологияларды пайдалануу аркылуу,  студенттерди атуулдук жоопкерчиликке жана толеранттуулукка тарбиялоо проблемалары  өнүктүрүлөт жана студенттердин   аталган дисциплиналар боюнча алган билимин, билгичтигин жана көндүмүн калыптандырылуу менен бирге, алардын турмуштук тажрыйбалары  аркылуу белгилүү бир көз караштарга тарбияланышат.     

       Кыргызстандын тарыхы боюнча 17 окуу куралы даярдалып, басмадан жарык көргөн. Азыркы мезгилде кафедрадан даярдалган окуу китептери Кыргыз Республикасынын орто мектептеринде атайын кесиптик колледждерде, лицейлерде жана жогорку окуу жайларында эффективдүү окутулууда.

Кафедрада “Эгемендүү Кыргыз Республикасынын социалдык турмушу, “Инсандардын Ата Мекен тарыхында ээлеген орду”, “Кыргызстан тарыхы жана социалдык – гуманитардык предметтерди окутуунун сапатын жогорулаттуу”  аттуу темалар боюнча  илим изилдөө иштери жүргүзүлөт. Биринчи жана экинчи темаларды изилдөөдө кафедра менен Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Тарых жана маданий мурас институту, ошондой эле Философия институту менен тыгыз байланыш түзүлгөн.

Үчүнчү тема Кыргыз билим берүү академиясынын жалпы темасы менен байланышта аткарылат.

Аталган темалар боюнча жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында докторлук кандидаттык диссертациялар корголуп, мазмундуу илимий монографиялар, брошюралар жана ондогон илимий макалалар басмадан чыгарылып илим чөйрөсү тарбынан жылуу кабыл алынган.

Илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгында, өзгөчө Кыргызстан тарыхы сабагын окутуу боюнча эң чоң жетишкендиктер камсыз болду. Кафедранын профессор – окутуучулары Кыргызстандын тарыхын окуу жайларында окутуунун концепциясын, мамлекеттик стандартын жана окуу программаларын түзүү ищтерине жигердүү катышты.

Кафедранын Кыргызстан тарыхы боюнча республикасынын жалпы билим берүүчү орто мектептери, атайын кесиптик жана жогорку окуу жайлары үчүн окуу китептерин жазуудагы ролу жогору.

Кафедрада жазылган окуу китептери миллиондон ашуун нускада кыргыз, орус, өзюек, тажик жана англис тилдеринде бир нече ирээт басылып чыгып, кеңири пайдаланууда.

Состав кафедры

Осмонов Оскон Джусупбекович

Заведующий кафедрой Истории и философии, д.и.н., профессор, член-корреспондент НАН КР, заслуженный деятель науки КР, награжден Орденом «Манас» III степени .

E-mail:osmonovoskon@gmail.com

Подробнее...

Керимбекова Чолпон Керимбековна

кандидат исторических наук, доцент.

Мусабаева Касиет Акматовна

кандидат исторических наук, доцент.
E-mail: kasiet-mka@mail.ru
Подробнее...

Турдакунов Аман Алкуневич

старший преподаватель.

Шейшенбаева Аида Муканбетовна

кандидат философских наук, и.о.доцент.
E-mail: sheyshembaeva78@mail.ru
Подробнее...

Карабаева Кипариза Нурдиновна

старший преподаватель.
E-mail: kipariza.karabaeva@mail.ru
Подробнее...

Дуйшембиева Кызылгул Арыстанбековна

старший преподаватель.
E-mail: k.dushenbieva@mail.ru
Подробнее...

Иманов Акылбек Ишенбаевич

преподаватель
Подробнее...